पुनःनिर्माण गरिएको काठमाडौँको बौद्धनाथ स्तूपाको हवाई दृश्य

maitrinews
af}4gfy :t"kf k'gMlgdf{0f ul/Psf] sf7df8f}Fsf] af}4gfy :t"kfsf] xjfO{ b[Zo . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;
af}4gfy :t”kf
k’gMlgdf{0f ul/Psf] sf7df8f}Fsf] af}4gfy :t”kfsf] xjfO{ b[Zo . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;