धम्मपद

maitrinews

मनोपुब्बङगमा धम्मा–मनोसेठ्ठा मनोमया ।
मनसाचे पदुठ्ठेन–भासति वा करोति वा ।
ततो नं दुख्खमनवेति–चक्कंव वहतो पदं ।।
ततो नं सुखमन्वेति–छाया व अनपायिनी ।।
अर्थात्
मनको धर्म यानी स्वभाव हो, जुनसुकै कार्यमा पति अगुवा हुनु । मन मुख्य भएर जताततै पुगेको हुन्छ । त्यसैले अशुद्द मनका साथ कसैले केही बोल्छ वा गर्छ भने बयलको पछि पछि गाडाको पांग्रा आए झ्mैँ दुख पछि लागेर आउँछ । त्यस्तै शुद्द मनका साथ कसैले केही बोल्छ वा गर्छ भने आफ्नो पिछा नछोड्ने छाँया समान सुख पछि लागेर आउँछ ।