भृकुटीमण्डपमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छैटौं नेपाल फर्मा एक्स्पोमा अवलोकन गर्दै

g]kfn kmdf{ PS:kf] sf7df8f}Fsf] e[s'6Ld08kdf z'qmaf/b]lv ;'? ePsf] 5}6f}+ g]kfn kmdf{ PS:kf]df cjnf]sg ub}{ ljBfyL{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,  /f;;
g]kfn kmdf{ PS:kf]
sf7df8f}Fsf] e[s’6Ld08kdf z’qmaf/b]lv ;’? ePsf] 5}6f}+ g]kfn kmdf{ PS:kf]df cjnf]sg ub}{ ljBfyL{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;