स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन सामान्यको परिपत्र