राजनीतिमा युवाको प्रवेश सकारात्मक छ, तर उहाँहरुको जोस पानीको फोका नबनोस्